Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO KURZY ČÍSLO:  991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999,  70 - 79, 801 - 803, 60

DO TĚCHTO KURZŮ PŘIJÍMÁME POUZE PO KONZULTACI S HLAVNÍM TRENÉREM, PODMÍNKY OBDRŽÍTE PO PŘIJETÍ V PODOBĚ VNITŘNÍHO KLUBOVÉHO ŘÁDU ATSD a dalších dokumentů, ON-LINE PŘIHLÁŠKA JE BRÁNA POUZE JAKO ORIENTAČNÍ než dojde k jejímu potvrzení. HLAVNÍ TRENÉRKA SE  VÁM OZVE ZPĚT.

KURZ 99 SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI CENTRA: NA FIALCE

PLATEBNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY OSTATNÍ KURZY:

1/ Vypněním on-line přihlášky je tanečník na dané lekce přihlášen. Na email Vám přijde potvrzení přihlášky.

2/ Veškeré uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

3/ Možno vystavit fakturu zaměstavateli

4/ Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody podložené lékařskou zprávou, kdy na základě písemné žádosti vracíme 50% poměrné částky za nevyužité lekce. Minimální doba nepřítomnosti je 3 souvislé týdny a více. Nutno být u lektora omluven řádně a včas.

5/ Tanečníci, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné mají pozastaven vstup do tělocvičny až do vyrovnání dluhu na kurzovném.

6/ Pokud tanečník neuhradí včas druhé pololetí je jeho místo nahrazeno novým zájemcem.

7/ Hotovostní platby nejsou možné.

8/ Z bezpečnostních důvodů nemají trenéři povoleno přijímat platby v hotovosti na hodinách v průběhu roku.

9/ Platby se provádí na účet 11680339/0800 u České spořitelny, pokud není v rozpisu kurzů uvedeno jinak.

10/ Adresa majitele účtu: Iva Bičišťová, K Netlukám 1472/6, Praha 10.

11/ Uvádějte rodné číslo /možno za lomítkem 9999/ jako variabilní symbol a číslo kurzu jako specifický symbol.

12/ Z důvodu identifikace plateb uvádějte RČ na přihlášku ve správném znění /možno za lomítkem 9999, musí se shodovat s číslem na přihlášce/

13/ Úhrada max do 2. hodiny. 1. hodina možná na zkoušku za poplatek 100,- Tato cena se potom odečítá od ceny kurzu v případě přihlášení. Rozhodující je vždy datum připsání na účet. I na hodinu an zkoušku je nutno poslat on-line přihlášku

14/ Lektorovi je třeba přinést kopii dokladu o zaplaceni

15/ Účast rodičů na hodinách je nežádoucí. Hodiny otevřené pro rodiče jsou vždy 1. v měsíci.

16/ Výuka se řídí uvedeným rozvrhem, hodiny probíhají jen v uvedených dnech /VIZ NÍŽE/. Nekopírujeme přesně školní rok.

17/ Jednotlivé kurzy začínají v průběhu září, v případě MŠ začátkem října.

18/ Doporučujeme sledovat informace zasílané emailem

19/ Výuka může být omezena v následujících případech:

  • překážky na straně pronajimatele prostor - hávárie vody, školní akademie - nahrazeno v náhradním termínu
  • mimořádné školní prázdniny - bez náhrady
  • akutní nemoc trenéra a nemožnost zajistit náhradu - nahrazeno v náhradním termínu

Výuka probíhá pouze v termínech uvedených v kalendáři - viz níže

20/ V případě prokazatelného porušení kázně či níže uvedených bodů může být tanečník z hodiny vykázán bez náhrady /u mladších 15ti let je o tomto okamžitě formou sms vyrozumně rodič/v opakovaných či závažných případech je vedení oprávněno vyloučit osobu z kurzu bez náhrady: požívání alkoholických či jiných omamných látek či kouření a vandalství v prostorech výuky, opakované pozdní příchody, nerespektování pokynů trenéra či jiné pověřené osoby, 3 po sobě jdoucí a neomluvené absence/

21/ Za děti mladší 15ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky nikoli po opuštění tělocvičny po ukončení tréninku. Lektor si přebírá tanečníky 15 minut před zahájením na smluveném místě. Lektor čeká na konci lekce s dětmi na rodiče max 10 minut. V případě nevyzvednutí dítěte a nespojení se s lektorem voláme Policii ČR.

22/ Tanečníci jsou na první hodině upozorněni, že neneseme zodpovědnost za cennosti ponechané v šatnách - možno uschovat přímo u lektora. Každý má povinnost šatnu po svém odchodu uzamknout a předejít tím krádeži.

23/ Všichni účastníci kurzu byli při nástupu do kurzu poučeni o bezpečnosti při výuce. Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.

24/ Během sezóny připravují tanečníci veřejné vystoupení. 

Rozvrh pravidelné výuky /1. hodiny najdete v rozpisu kurzů/

Září

 pondělí  úterý středa  čtvrtek   pátek
18 19 20 21
25 26 27

 Říjen

 pondělí úterý  středa  čtvrtek  pátek 
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25    
30 31

Listopad

pondělí   úterý  středa čtvrtek  pátek 
1 2
6 7 8
13 14 15 16
20 21 22 23 
27 28 29 30

Prosinec

 pondělí  úterý středa   čtvrtek pátek 
 4  5 6 7
11 12 13  14  

 v týdnu od 18.12. speciální vánoční hodiny dle zvláštního rozvrhu

Leden

pondělí   úterý středa  čtvrtek  pátek 
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23  24 25  
29 30 31

 Únor

 pondělí  úterý  středa  čtvrtek pátek 
    1  
19 20 21 22
26 27 28

 Březen

pondělí  úterý  středa   čtvrtek  pátek
    1
5 6 7 8
12 13 14 15 
19 20  21 22
26 27 28

 Duben

pondělí   úterý  středa čtvrtek   pátek
3 4 5  
9 10 11 12  
16 17 18  19
23 24 25  26
         

 Květen

pondělí  úterý  středa  čtvrtek   pátek
2 3
9 10 
14 15 16  17
21 22 23 24
28 29 30  31  

 

Červen

 pondělí  úterý středa  čtvrtek  pátek 
4 5 6 7 8

RÍČANSKÉ KURZY MAJÍ UPRAVENY PRÁZNINY PODLE TERMÍNU JARNÍCH PRÁZDNIN V ŘÍČANECH

V termínech 16. nebo 17.12. proběhne VÁNOČNÍ X-MASS VYSTOUPENÍ

V termínu 17. nebo 18. nebo 25.3. zveme všechny na Křest formací

V termínu 9. nebo 10.6. proběhne Závěrečná 2018